CAREERS

 

Electrical Engineer

หน้าที่และความรับผิดชอบ
- วางแผนระบบการออกแบบ การพัฒนา การซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า / เครื่องจักร / ระบบโปรแกรม PLC
- ออกแบบและพัฒนาเครื่องจักรเกี่ยวกับระบบ Automation และระบบหุ่นยนต์
- คิดวิเคราะห์ วางแผน ปรับปรุงระบบโปรแกรม PLC ให้ทันเทคโนโลยี หรือ นวัตกรรมใหม่ ๆ
- ติดตาม วิเคราะห์ งานภายในแผนก เกี่ยวกับการออกแบบ พัฒนาเครื่องจักร และการซ่อมบำรุง การปฏิบัติงาน ให้กับผู้บังคับบัญชาทราบ
- แก้ไขปัญหาการออกแบบ การสร้างเครื่องจักรด้านระบบควบคุม / PLC ของลูกค้า หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- จัดทำเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง ประวัติการออกแบบเครื่องจักร การซ่อมบำรุง และแผนงานต่าง ๆ ภายในแผนกที่รับผิดชอบ
- ควบคุมบังคับบัญชาพนักงานภายในแผนกให้ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
- อบรมและสั่งสอนให้ความรู้กับผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง
- ควบคุมดูแลงบประมาณภายในแผนก และจัดทำแผนงาน โครงการต่าง ๆ เพื่อนำเสนอฝ่ายบริหาร
- บริการตรวจเช็ค หรือซ่อมบำรุงสินค้ากลุ่มเครื่องจักรระบบอัตโนมัติ

คุณสมบัติ
1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวอิเล็คทรอนิคส์ หรือ วิศวกรแมคคาโทรนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Micro Controller/PLC ได้
3. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี พูด อ่าน เขียน
4. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กระตือรือล้นในการเรียนรู้
5. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี พร้อมที่จะเรียนรู้ และสามารถทำงานในภาวะแรงกดดันอย่างดี
6. สามารถทำงานบางพลี และบางวัว กม. 39

Petrochemical

หน้าที่และความรับผิดชอบ
Find new customer information. Create new relationships with customers. Perpare information for customer offerings. Negotiote the terms of sale. Track the delivery results. And Customer satisfastion. Master Distributor control Maintaining the company's existing customer base and adding New customers with the potential to trade,plan,sell,and retain customer information. Other tasks related to assigned duties

- นำเสนอ และขายผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องจักรอุตสาหกรรมในการผลิตทางด้านพลาสติก งานโพลิเมอร์ งานปิโตรเคมี และงานสิ่งแวดล้อม รวมถึงแนะนำการใช้งาน การแก้ไขปัญหา และการบริการลูกค้าหลังการขาย ติดต่อประสานงานกับลูกค้า ออกพบลูกค้าในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
- รักษาฐานลูกค้า เพิ่มยอดลูกค้าใหม่ และดูแลยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย
- อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
1. เพศชาย/หญิง อายุ 23-45 ปี
2. มีประสบการณ์ทางด้านงานบริการงานาขาย 1 ปีขึ้นไป
3. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิศวพอลิเมอร์ วิศวเคมี วิศวอุตสาหกรรม สาขาทีเกี่ยวข้อง
4. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี พร้อมที่จะเรียนรู้ และสามารถทำงานในภาวะแรงกดดันอย่างดี
5. มีความรับผิดชอบติดตามงานที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุเป้าหมายตามระยะเวลาที่กำหนด
6. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
7. สามารถเดินทางไปทำงานที่ต่างจังหวัดได้ เช่นระยอง หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง

Benefit
-ค่านำมัน ค่าเสื่อม
-ค่าทางด่วนในการไปติดต่อลูกค้า
-โทรศัพท์ในการสื่อสารติดต่อลูกค้า
-ค่าคอมมิชชั่น
-โบนัส
-ตรวจสุขภาพประจำปี
-ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุ่ม
-ชุดยูนิฟอร์มประจำปี
-กิจกรรมบริษัทประจำปี
-รางวัลอายุงาน 5 ปี 10 ปี 15 ปี และ 20 ปี
-ปฏิบัตงาน 08.00 – 17.30 น. จ-ศ เสาร์ทำงานเสาร์เว้นเสาร์ หยุดวันอาทิตย์
-อื่นๆตามที่กฎหมายกำหนด

Sales Representative (ขายสินค้ากลุ่มโลจิสติกส์ อุตสาหกรรม)

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. นำเสนอการขายอุปกรณ์ลำเลียง อุปกรณ์เกี่ยวกับงานระบบคลังสินค้า เช่น รถลากพาเลท รถลากHand Lift รถยกไฟฟ้า ตามกลุ่มโรงงานอุตสากรรมตามที่ได้รับมอบหมาย
2. ประเมินศักยภาพของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย และติดต่อเยี่ยมลูกค้ารายใหม่ และลูกค้าเดิม
3. สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้ารายเดิมที่รับผิดชอบ
4. ติดต่อลูกค้าใหม่เพื่อขยายตลาดฐานลูกค้า
5. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการด้านเทคนิค และผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองตามความต้องการแก่ลูกค้า
6. การวางแผนงานขาย และวิเคาระห์การทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อรองรับลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ หรือรายละเอียดต่างๆ
7. ติดตามและรับทราบปัญหาจากลูกค้าเพื่อสื่อสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
8. ควบคุมดูแลงบประมาณภายในแผนก และจัดทำแผนงาน โครงการต่าง ๆที่รับผิดชอบ เพื่อนำเสนอฝ่ายบริหาร
9. งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
10. ปฏิบัติงานจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00–17.30 น. และเสาร์ทำงานเสาร์เว้นเสาร์ หยุดวันอาทิตย์

คุณสมบัติ
- ไม่จำกัดเพศ อายุ 25 ปีบริบรูณ์ขึ้นไป
- จบ ปวส. ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
- ประสบการณ์ทำงานทางด้านการขายสินค้ากลุ่มอุตสาหกรรมขั้นต่ำ 2 ปี และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- มีรถยนต์ส่วนตัว สามารถนำมาทำงานได้
- มีความรู้ ความคิดสร้าสรรค์ และมีเทคนิกในการขายสินค้าเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย (ยอดขาย)

Benefit
- ค่านำมัน ค่าเสื่อม
- ค่าทางด่วนในการไปติดต่อลูกค้า
- โทรศัพท์ในการสื่อสารติดต่อลูกค้า
- ค่าคอมมิชชั่น
- โบนัส
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุ่ม
- ชุดยูนิฟอร์มประจำปี
- กิจกรรมบริษัทประจำปี
- รางวัลอายุงาน 5 ปี, 10 ปี, 15 ปี และ 20 ปี
- อื่นๆตามที่กฎหมายกำหนด
คุณสมบัติ
- ไม่จำกัดเพศ อายุ 25 ปีบริบรูณ์ขึ้นไป
- จบ ปวส. ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
- ประสบการณ์ทำงานทางด้านการขายสินค้ากลุ่มอุตสาหกรรมขั้นต่ำ 2 ปี และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- มีรถยนต์ส่วนตัว สามารถนำมาทำงานได้
- มีความรู้ ความคิดสร้าสรรค์ และมีเทคนิกในการขายสินค้าเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย (ยอดขาย)

Sales Support

หน้าที่และความรับผิดชอบ
• Compiling daily lists of leads and delegating them to sales team associates
• Maintaining an accessible and organized filing system for sales and administrative professionals
• Handling all administrative duties for the sales department or team, including scheduling client conferences and meetings
• Providing assistance to management team members and executives as needed
• Performing data entry duties in regards to metrics, sales figures and other key data
• Creating and processing sales in a timely manner
• Reporting any unusual activity to supervisors
• Expediting requests rush orders and altering sales orders and shipping information as required

คุณสมบัติ
 - เพศชาย - หญิง อายุ 20 - 35 ปี
 - ปริญาตรี สาขาภาษาอังกฤษ สาขาวิศวกรเครื่องกล หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 - มีประสบการณ์ในด้านการซัพพอร์ตทีมขาย หรืองานทางด้านธุรการ อย่างน้อย 1 ปี
 - ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่รถยนต์
 - มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ และมีความรับผิดชอบในหน้าที่งานเป็นอย่างดี
 - มีทักษะในการเจรจาต่อรอง มีความคิดเชิงบวก และสร้างสรรค์
 - มีใบอนุญาต/Cert.ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 - มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ชอบงานทางด้านการบริการ ร่าเริงสดใส

Sales Freelance (กลุ่มงานโรงพยาบาล คลินิก)

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ตัวแทนขายอิสระ สินค้ากลุ่มเครื่องมือแพทย์ สินค้ากลุ่มเวชภัณฑ์ กลุ่มทำความสะอาด สบู่ ยาสระผม สำหรับผู้ป่วย โดยไม่ต้องล้างน้ำออก

คุณสมบัติ
- ไม่จำกัดเพศ อายุ 25 ปีบริบรูณ์ขึ้นไป
- จบ ปวส. ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
- ประสบการณ์ทำงานขั้นต่ำ 5 ปี ทางด้านขายโรงพยาบาล คลินิก หรือศูนย์สุขภาพ
- มีรถยนต์ส่วนตัว สามารถนำมาทำงานได้
- รักงานทางด้านการบริการ การขาย

สวัสดิการ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
- ค่าน้ำมัน ค่าเสื่อม
- ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
- ค่ายินดีมงคลสมรส
- ค่าสันทนาการ
- ค่าเบี้ยเลี้ยง
- ค่าเสื่อมยานพาหนะ
- ค่าโทรศัพท์
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- ประกันอุบัติเหตุ และสุขภาพ
- มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
- สวัสดิการอายุงานนาน
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสประจำปี

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy